Info till kund och leverantör


mybug AB betalar ej fakturor och/eller påminnelseavgifter, förseningsräntor eller andra kostnader förenade med:
- felaktig fakturamottagare och/eller felaktig fakturaadress
- ej giltig orderbekräftelse, ej godkänd och/eller verifierad kompensation, ej bekräftad offert
- faktura/påminnelse vilken ej skickats till faktura@mybug.se alternativt info@mybug.se
- faktura/påminnelse skickad som papperspost vilket ej kommit mybug AB tillhanda alternativt kommit mybug AB tillhanda efter förfallodag.mybug AB does not pay invoices and/or reminder fees, delay interest or other costs associated with:
- incorrect invoice recipient and/or incorrect invoice address
- not valid order confirmation, not approved and/or verified compensation, not confirmed quotation
- invoice/reminder which has not been sent to faktura@mybug.se or info@mybug.se
- invoice/reminder sent as paper mail which has not been received by mybug AB or alternatively has been received by mybug AB after due date.